سوال 1 _ تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی را ذکر نمائید .

جواب :

مبنای نقدی ( کامل )
حسابداری نقدی ، روش حسابداریاست که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است . در این سیستمهرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه ، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدهازمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینهها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداختگردد .

مبنای تعهدی ( کامل )
در مبنای تعهدی کامل ، درآمدهازمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می­گردند که تحصیل میشوند یاتحقق می­یابند . در این مبنا ، زمان تحصیل یا تحقق درآمد ، هنگامی است کهدرآمد به صورت قطعی مشخص می­شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می­گردد . لذازمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمیگیرد ، بلکه زمان تحصیل یا تحققدرآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد . همچنین در این مبنا ، زمانشناسایی و ثبت هزینه­ها ، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه­ها است و زمانی کهکالایی تحویل میگردد یا خدمتی انجام می­شود ، معادل بهای تمام شده کالا‌یتحویلی و یا خدمت انجام یافته ، بدهی قابل پرداخت ایجاد می­شود .
از این رو ، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری ، زمان شناسایی مبادلات است .
سوال 2 _ صورت مغایرت بانکی باید توسط واحد صدور چک تهیه شود یا واحد صدور اسناد دریافتنی ؟ چرا ؟

جواب :
در واقع صورت مغایرت بانکی میبایست بدلیل لزوم افزایش کنترل های داخلی توسط یکی از کارکنان امور مالی به غیر از اشخاصی که مسئولیت صدور چک یا صدور اسناد حسابداری را دارند و زیر نظر مدیر مالی تهیه شود .

سوال 3 _ انواع روشهای نگهداری حساب موجودی کالا را با توجه به سرفصل حساب مربوطه ذکر نمائید .

جواب :
الف ) روش ثبت دائمی موجودی کالا _ با استفاده از سرفصل موجودی کالا _ طبقه بندی در سرفصل اقلام ترازنامه ای
در این روش همواره خرید و فروش کالا در حساب موجودی کالا ثبت میشود .

ب ) روش ثبت ادواری موجودی کالا _با استفاده از سرفصل خرید کالا _ طبقه بندی در سرفصل اقلام سود و زیان
در این روش موسسات موجودی کالای اول دوره خود را دارند ( اگر اولین سال فعالیت باشد مانده این حساب صفر میباشد ) و در طی دوره مالی خرید و فروش کالا به حساب خرید و فروش منظور میگردند


سوال 4 _ انواع طبقه بندی اقتصادی هزینه ها را در حسابداری دولتی با توجه به سرفصل مربوطه ذکر نمائید .

جواب :
فصل اول - جبران خدمت کارکنان ( حقوق و دستمزد --- فوق العاده ها و مزایای شغل )

فصل دوم - استفاده ازکالا و خدمات ( ماموریت و نقل و انتقال کارکنان - حمل و نقل و ارتباطات - نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت - نگهداری و تعمیر وسایل و تجهیزات اداری - چاپ و خرید نشریات و مطبوعات - تصویر برداری و تبلیغاتتشریفات - هزینه های قضائی , ثبتی و حقوقی - هزینه های بانک - آب و برق و سوخت - مواد و لوازم مصرف شدنی - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی - حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قرار دادی - حق عضویت - وسائل و تجهیزات نظامی )

فصل سوم - هزینه های اموال و دارائی ( سود و کارمزد وامها و تسهیلات بانکی - اجاره و کرایه )

فصل چهارم – یارانه ( کمک زیان شرکتهای دولتی - پرداخت ما به تفاوت قیمت کالا - پرداختهای انتقالی غیر سرمایه ای به شرکتهای دولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت )

فصل پنجم - کمکهای بلا عوض ( کمکهای بلا عوض به دولتهای خارجی - کمک بلا عوض به سازمانهای بین المللی - کمک بلا عوض به سایر سطوح دولتی - کمک بلاعوض به بخش غیر دولتی )

فصل ششم - رفاه اجتماعی ( حق بیمه - کمکهای رفاهی کارمندان دولت -کمک های رفاهی گروهای خاص - کمکهای رفاهی دانش آموزان و دانشجویان - کمک های رفاهی بازنشستگان _ کمک های رفاهی ایثار گران - سایر هزینه های رفاه اجتماعی )

فصل هفتم - سایر هزینه ها

سوال 5 _ حداقل 4 نوع روش استهلاک را با ذکر نحوه استهلاک نرم افزار بیان نمائید . ارزش دفتری اموال را نیز تعریف نمائید .

جواب :
1 _ روش خط مستقیم ( اقساط مساوی ) :
2 _ روش متغیر هزینه استهلاک :
3 _ روش نزولی ( هزینه کاه ) :
الف _ روش مانده نزولی ( ارزش دفتری استهلاک ) ب ) روش مجموع سنوات
4 _ روش استهلاک بر اساس تئوریهای سرمایه گذاری ( هزینه افزا )
الف : قسط السنین ب : ذخیره وجوه استهلاکی

برابر ماده 150 ق.م.م : طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است :
الف : در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد . (روش نزولی )
ب - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال بطور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد . (خط مستقیم )

برابر بند 6 استاندارد شماره 17 حسابداری ، نرم افزار جزء دارایی های نامشهود قرار میگیرد و برابر بند 75 همین استاندارد ، چنانچه‌ نتوان‌ الگوی‌ مصرف‌ را به‌‌ گونه‌ ای‌ اتکاپذیر تعیین‌ کرد ، از روش‌ خط‌ مستقیم‌ جهت استهلاک نرم افزار استفاده‌ می‌شود .
وفق تبصره 2 _ ماده 150 ق.م.م _ موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا 5 سال مستهلک کنند .

ارزش دفتری : برابر بند 5 ( تعاریف ) استاندارد شماره 11 حسابداری ، مبلغی‌ که‌ دارایی‌ پس از کسر استهلاک‌ انباشته‌ و زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس می‌شود را ارزش دفتری گویند .

سوال 6 _ انواع روشهای نرخ گذاری کالاهای صادره از انبار را با توجه به تاثیر آن بر اقلام سود و زیان و ترازنامه بیان نمائید .

جواب :
1 _ اولین صادره از اولین وارده FIFO :
2 _ اولین صادره از آخرین وارده LIFO :
3 _ روش میانگین : الف ) میانگین ساده ب ) میانگین موزون:
4 _ روش شناسایی ویژه
وفق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 8 ، بهای‌ تمام‌ شده‌ موجودی‌ مواد و کالا باید با استفاده‌ از روشهای‌ ” شناسایی‌ ویژه‌“، ” اولین‌ صادره‌ از اولین‌ وارده‌“ یا ” میانگین‌ موزون‌“ محاسبه‌ شود.

روشهای FIFO و ارزشیابی ویژه باعث میشود هزینهء قیمت تمام شده ( اقلام سود و زیانی ) و موجودی پایان دوره ( اقلام ترازنامه ای ) بصورت واقعی نشان داده شود .


سوال 7 _ هزینه تعمیرات اساسی اموال به چه حسابی منظور میگردد و مبنای تشخیص اینکه هزینه های انجام شده هزینه جزئی است یا هزینه تعمیرات اساسی نام ببرید .

جواب :
هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارایی ثابت به دو دستهء تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی تقسیم میشوند .
تعمیرات اساسی که به حساب بهای تمام شدهء دارایی های ثابت منظور میگردد عبارت اند از آن دسته هزینه های انجام شده ای که مصرف بهسازی دارایی ثابت بوده و باعث افزایش منافع آتی موجود به میزان بیش از براورد قبلی گردد :
الف )‌افزایش عمر مفید دارایی
ب ) افزایش کارایی دارایی
ج ) بهبود اساسی در کیفیت بازدهی دارایی

سایر تعمیرات دارایی ثابت که مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی میگردد . اینگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام میشود و در دوره وقوع به عنوان هزینه در حسابها ثبت میگردد .

در واقع وفق بند 11 و 12 استاندارد شماره 11 حسابداری :
بند 11 _ مخارج بعدی مرتبط با دارایی ثابت مشهود تنها زمانی به مبلغ دفتری دارایی اضافه می‌شود که مخارج انجام شده موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد ، به‌ گونه ‌ای که شواهد کافی مبنی بر وقوع جریان منافع اقتصادی ناشی از این مخارج به درون واحد تجاری وجود داشته باشد . نمونه ‌هایی از بهبود وضعیت که منجر به افزایش منافع اقتصادی دارایی می‌شود به شرح زیر است :
الف _ اصلاح فنی ماشین ‌آلات به منظور افزایش عمر مفید ، شامل افزایش در ظرفیت تولید آن .
ب_ بهسازی قطعات ماشین ‌آلات به منظور دستیابی به بهبودی قابل ملاحظه در کیفیت محصول .
ج_ بکارگیری فرایندهای تولیدی جدید که موجب کاهش قابل ملاحظه در برآورد قبلی مخارج عملیاتی گردد .
12 . براساس معیارهای شناخت مندرج در بند 6 ، مخارج روزمره تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن انجام می‌شود ، معمولاً در زمان وقوع ، به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد . برای مثال ، مخارج سرویس یا بازدید کلی ماشین‌آلات و تجهیزات معمولاً به این دلیل که موجب حفظ و نه افزایش استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی می‌گردد ، هزینه محسوب می‌شود .

سوال 8 _اجزای مجموعه کامل صورت های مالی را طبق استانداردهای حسابداری ایران ذکر نمایید .

جواب :
وفق بند 8 استاندارد شماره 1 حسابداری اجزای کامل صورت های مالی بشرح ذیل میباشند :
مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌ :
الف ‌.صورتهای‌ مالی‌ اساسی ‌ :
1 . ترازنامه‌ : ترازنامه ‌، داراییها ، بدهیها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در پایان‌ دوره‌ را گزارش‌ می‌کند .
2. صورت‌ سود و زیان‌
درآمدها و هزینه‌های‌ دوره‌ در صورتهای‌ عملکرد مالی‌ یعنی‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت سود و زیان‌ جامع‌ گزارش‌ می‌شود .
3. صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌
4. صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد : صورت‌جریان‌ وجوه‌ نقد ، جریانهای‌ نقدی‌ دوره‌ را گزارش‌ می‌کند و جریانهای‌ نقدی‌ ناشی‌ از عملیات‌ را از جریانهای‌ نقدی‌ ناشی‌ از سایر فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ متمایز می‌کند
ب‌ . یادداشتهای‌ توضیحی‌

وفق بند 23 استاندارد مذکور ، به استثنای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریانهای‌ نقدی ‌، واحد تجاری‌ باید صورتهای‌ مالی‌ خود را برمبنای‌ تعهدی‌ تهیه‌ کند .

سوال 9 _ کنترلهای داخلی را با ذکر 4 نمونه تعریف کنید .

جواب :
ساختارکنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد .
این منافع شامل : توانایی ساختار کنترل داخلی ، برای :
1- حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن ، تقلب و استفاده نادرست ( کنترل داخلی حسابداری )
2- افزایش دقت وقابلیت اتکاء مدارک حسابداری ( کنترل داخلی حسابداری )
3- تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها ( کنترل داخلی اداری )
4- ارزیابی کارآیی ( کنترل داخلی اداری )
به طور خلاصه ساختار کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیز به گونه ای که باید عمل می کند .
1- صدور مجوز معاملات و فعالیتها به نحو صحیح
2- تفکیک مناسب مسولیتها
3- مستندات کافی و ثبت معاملات و رویدادها
4- حسابدهی مؤثر در مورد داراییها
5- ارزشیابی صحیح و مناسب اقلام ثبت شده

سوال 10 _ واحد حسابداری مدیریت را تعریف کنید .

جواب :
انجمن حسابداران مدیریت ( IMA ) به‌ عنوان مجمعی حرفه‌ای ، حسابداری مدیریت را چنین تعریف می‌کند:
"حسابداری مدیریت عبارت است از فرایند تشخیص ، اندازه‌ گیری ، جمع‌آوری ، تحلیل ، تهیه ، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه " .

در فرهنگ حسابداری دکتر نوروش ، حسابداری مدیریت به شرح زیر معنا شده است :
فرآیند شناسایی ، اندازه گیری ، جمع آوری ، طبقه بندی ، ارائه ، تفسیر و گزارشگری اطلاعات مالی است که مدیریت از آن ، جهت برنامه ریزی ، ارزیابی و کنترل یک سازمان استفاده می نماید .

حسابداری مدیریت مربوط به مدیران داخلی یک سازمان است . در واقع هدف اصلی و مهم حسابداری مدیریت ، تهیه اطلاعات مفید ، مرتبط و به هنگام است و در واقع حسابداری مدیریت ، حسابداری فعالیت های برنامه ریزی و کنترل و تصمیم گیری یک سازمان است .

سوال 11 _ درآمد عملیاتی را با ذکر شماره استاندارد آن تعریف کنید و در خصوص درآمد ارائه خدمات معیارهای آن را ذکر کنید .

جواب :
طبق بند 1 استاندارد شماره 3 حسابداری درآمد عملیاتی اینگونه تعریف شده است :
بنابر تعریف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ ، درآمد عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود . مفهوم‌ درآمد ، هر دو گروه‌ ” درآمد عملیاتی ‌“ و ” درآمد غیرعملیاتی“ را در بر می‌گیرد . درآمـد عملیاتی‌ عبـارت‌ از درآمدی‌ است‌ کـه‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر واحد تجاری‌ حاصل‌ می‌گردد و با عناوین‌ مختلفی‌ از قبیل‌ فروش‌ ، حق‌الزحمه ‌، سود تضمین‌ شده ‌، سود سهام‌ و حق امتیاز مورد اشاره‌ قرار می‌گیرد و شامل موارد ذیل میباشد :
الف ‌. فروش‌ کالا ----- ب . ارائـه‌ خدمات‌
ج . استفاده‌ دیگران‌ از داراییهای‌ واحد تجاری‌ که‌ مولد سود تضمین‌ شده‌ ، درآمد حق امتیاز و سود سهام‌ است .
برابر بند 8 استاندارد مذکور درآمد علمیاتی بشرح ذیل تعریف میگردد :
درآمد عملیاتی ‌: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه ‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمایه ‌، که‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر واحد تجاری‌ ناشی‌ شده‌ باشد .


و در بند 21 استاندارد مذکور ، معیارهای درآمد ارائهء خدمات نیز بشرح ذیل آمده است :
هرگاه‌ ماحصل‌ معامله ‌ای‌ را که‌ متضمن‌ ارائـه‌ خدمات‌ است‌ بتوان‌ به ‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر براورد کرد ، درآمد عملیاتی‌ مربوط‌ باید با توجه‌ به‌ میزان‌ تکمیل‌ آن‌ معامله‌ شناسایی‌ شود . ماحصل‌ معامله ‌، زمانی‌ به ‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر قابل‌ برآورد است‌ که‌ همه‌ شرایط‌ زیر احراز شده‌ باشد :
الف‌ . جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد .
ب‌ . مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه ‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌ گیری‌ کرد .
ج‌‌ . میزان‌ تکمیل‌ معامله‌ به‌ گونه‌ ای‌ اتکاپذیر قابل‌ اندازه‌ گیری‌ باشد .
د‌ . مخارجی‌ که‌ در ارتباط‌ با ارائـه‌ خدمات‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد ، به ‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر قابل‌ اندازه ‌گیری‌ باشد .

سوال 12 _ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه را با ذکر انواع آن تعریف کنید .

جواب :
برابر بند 3 استاندارد شماره 5 حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بشرح زیل بیان شده است :
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ می‌دهد .
این رویدادها را می‌توان به دو گروه طبقه‌ بندی کرد :
الف . رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که شواهدی در‌ ‌مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم می ‌کند
ب . رویدادهای غیر تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است.

سوال 13 _ طبقات جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد را نام ببرید . ضمنا پرداخت نقدی طی دوره بابت مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت جریان وجوه نقد تحت کدام سرفصل طبقه بندی می گردد ؟

جواب :
برابر بند 14 استاندارد حسابداری شماره 2 طبقات جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد بشرح ذیل اعلام گردیده است :

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ زیر باشد :
ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌
ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌
ـ مالیات‌ بر درآمد
ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌
ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌
در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی ‌، رعایت‌ ترتیب‌ سرفصلها به‌ شرح‌ بالا و نیز ارائـه‌ جمع‌ جریانهای‌ نقدی‌ منعکس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ کل‌ جریانهای‌ نقدی‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ ضرورت‌ دارد .
طبق بند 19 استاندارد مذکور ، پرداختهای‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد در سرفصل فعالیت های عملیاتی طبقه بندی میگردد .

سوال 14 _ تغیر در عمر مفید ، ارزش اسقاط و روش استهلاک دارایی ثابت مشهود آیا تغییر در روش میباشد ؟ اصولا آثار تغییر در روش چگونه در صورت های مالی منعکس میشود ؟

جواب :
خیر تغیرات مذکور تغیر در برآورد است
تغیر در روش از طریقاصلاح و تعدیل مانده حسابهای اول دوره ذی ربط در صورتهای مالی منعکس می گردد.
با مطالعه بند های 62 و 82 استاندارد حسابداری شماره 11که از تاریخ 1/1/1380 نیز لازم الاجرا گردیده متوجه می شویم تغییر روش استهلاک و تغییر نرخ ، هر دو بعنوان تغییر برآورد محسوب میشوند و اساسا برخورد با تغییر روش استهلاک را بعنوان تغییر روش قلمداد نمی نمایند و این بعنوان یک استثناء محسوب میگردد.

سوال 15 _ سود یا زیان ناشی از تسعیر وجه نقد در صورت جریان وجه نقد چگونه ارائه میشود ؟

جواب :
برابر بند 47 استاندارد شماره 2 حسابداری :
هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ تسویه‌ شده‌ به‌ سود و زیان‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد و این‌ سود یا زیان‌ ماهیت‌ عملیاتی‌ داشته‌ باشد، در صورت‌ کاربرد روش‌ غیرمستقیم‌ برای‌ محاسبه‌ خالص‌ جریان‌ وجه نقد حاصل از فعالیتهای‌ عملیاتی ‌، تعدیل‌ دیگری‌ در سود عملیاتی‌ ضرورت‌ نخواهد داشت‌ ، به گونـه‌ مشابه ‌، هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر مانده‌های‌ عملیاتی‌ تسویه‌ نشده‌ به‌ سود و زیان‌ منظور شود ، نحوه عمل‌ به‌ ترتیب‌ فوق‌ خواهد بود ، چرا که‌ مثلاً افزایش‌ حسابهای‌ دریافتنی‌ در قالب‌ گردش‌ این‌ حسابها ، در تعدیلات‌ سود عملیاتی‌ منظور می ‌شود و این‌ افزایش‌ که‌ دربرگیرنده‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر مانده‌ حسابهای‌ دریافتنی‌ است ‌، مبالغ‌ منظور شده‌ به‌ سود و زیان‌ از بابت‌ این‌ تسعیر را خنثی‌ می‌کند . درصورت‌ کاربرد روش‌ غیرمستقیم‌ جهت‌ محاسبه‌ خالص‌ جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی ‌، در موارد زیر تعدیل‌ سود عملیاتی‌ از بابت‌ سود یا زیانهای‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ تسویه‌ شده‌ و مانده‌های‌ تسویه‌ نشده‌ ضرورت‌ می‌یابد :
الف .هرگاه‌ بخشی‌ از سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ عملیاتی‌ تسویه‌ شده‌ و مانده‌های‌ عملیاتی‌ تسویه‌ نشده‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ یا قوانین‌ آمره‌ به‌ سود و زیان‌ دوره‌ منظور نشده‌ باشد .
ب.هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ غیرعملیاتی‌ تسویه‌ شده‌ یا مانده‌های‌ غیرعملیاتی‌ تسویه‌ نشده‌ در محاسبه‌ سود عملیاتی‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد .
ج‌.هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر وجه نقد در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد.
لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ در موارد الف‌ و ب‌ ، تعدیلات‌ انجام‌ شده‌ در محاسبه‌ جریانهای‌ نقدی‌ در سرفصلهای‌ اصلی‌ مربوط‌ منظور می‌شود. درارتباط‌ با بند ج‌، تعدیلات‌ انجام‌ شده‌ به عنـوان‌ یکی‌ از عوامل‌ تطبیق‌ بیـن‌ مـانـده‌ اول‌ دوره‌ و پـایـان‌ دوره‌ وجـه نقـد در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ارائه‌ می‌شود .

سوال 16 _حسابهای مستقل را تعریف کنید .

جواب :
هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است.
هر حساب مستقل معمولا شامل مجموعه ای از فعالیتهای مالی جداگانه و گروه حسابهای منفک و خودتراز برای ثبت انواع داراییها ، بدهیها ، ارزش ویژه ، درامدها و هزینه های مربوط به آن می باشد . ما به التفاوت درامدها و هزینه های هر دوره مالی مازاد یا کسری همان دوره را ایجاد می کند و ما به التفاوت داراییها و بدهیها در پایان هر دوره مالی معادل ارزش ویژه حساب مستقل است که اساسا شامل مازاد انباشته شده ( مازاد تخصیص نیافته ) و اندوخته هایی است که برای مقاصد معین درنظر گرفته شده است .
در برخی از حسابهای مستقل علاوه بر حسابهای عادی ، حسابهای بودجه متضمن درامدهای پیش بینی شده ، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده نیز نگهداری می شود . در این صورت مابه التفاوت داراییها و درامدهای پیش بینی شده با بدهیها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته ای بودجه ای حساب مستقل خواهد بود.

شروط لازم و کافی ایجاد هر حساب مستقل :
1- وجود یک واحد مالی مستقل شامل وجوه نقد و سایر دارایی هایی که طبق مقررات به مقاصد و مصارف معین و یا برنامه ها، فعالیتها و طرحهای خاص تخصیص یافته اند.
2- وجود یک واحد حسابداری دوطرفه مستقل که فعالیتهای مربوط به واحد مالی مستقل در آن ثبت می شوند.

سه نوع کلی حسابهای مستقل : الف- وجوه دولتی ب- وجوه سرمایه ای ج- وجوه امانی

لزوم نگهداری حسابهای مستقل: علت اصلی نگهداری حسابهای مستقل آن است که سازمانهای دولتی باید برای درامد و سایر منابع مالی که برای مصارف خاص و محدود طبق قوانین و مقررات دریافت می نمایند واحدهای حسابداری جداگانه ایجاد نمایند.

سوال 17 _ نحوه برخورد حسابداری تعهدی با حساب های مستقل چگونه است ؟

جواب :
پاسخگویی مالی برای فعالیت های دولتی از طریق تهیه صورتهای مالی با استفاده از اندازه گیری جریان های منابع مالی جاری- با تمرکز بر اندازه گیری حساب های مستقل دولتی- و مبنای تعهدی تعدیل شده حسابداری صورت می پذیرد . این نحوه اندازه گیری بر کنترل و پاسخگویی ( نسبت به خرج و وصول منابع عمومی) تأکید دارد. گزارشگری مالی فعالیت های حساب مستقل دولتی ( به طور کلی، موجودی نقد و سایر دارایی های سیال) به ذی نفعان امکان ارزیابی کفایت منابع موجود را برای تأمین مالی فعالیت های دوره جاری فراهم می نماید .

به عنوان مثال زمانی که دولت ها صورت های مالی را بر مبنای حساب های مستقل تهیه می کنند امکان ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی فراهم می شود به طوری که آیا منابع طبق بودجه مصوب و سایر الزامات قراردادی یا قانونی کسب شده و به مصرف رسیده اند ؟ بیانیه شماره 34 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی، صورتهای مالی اساسی – و تجزیه و تحلیل مدیریت – برای دولت های محلی و ایالتی، دولت ها را ملزم به تهیه ترازنامه و صورت درآمدها، مخارج، و تغییرات در مانده های حساب مستقل برای حساب مستقل کلی آن ها، سایر حساب های مستقل دولتی عمده و سایر حساب های مستقل دولتی به صورت انباشته می کند . علاوه بر این ، دولت ها پاسخگویی خود را از طریق گزارشگری صورتهای مالی حساب مستقل وجوه امانی ابراز می کنند . این حساب مستقل برای گزارش دارایی های نگهداری شده توسط امین یا نمایندگی ها مورد استفاده قرار می گیرد و در نتیجه نمی تواند در حمایت از برنامه های خود دولت به کار گرفته شود. این گونه حساب های مستقل به عنوان قسمتی از منابع در دست دولت جهت تأمین مالی کالاها و خدمات عمومی گزارش نمی شود ، بلکه به طور جداگانه و در جهت افشای مسئولیت پاسخگویی نسبت به این منابع گزارش می شود .
استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل :
1- در اکثر کشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند.
2- درامدها و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی کامل ثبت می شوند .
3- حسابهای مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی ثبت می گردند در حالی که حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف برمبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند .

سوال 18 _ نحوه ثبت اسناد درآمد و هزینه مربوط به سنوات گذشته در حسابداری تعهدی چگونه است ؟

جواب :
می دانیم حساب های درآمد و هزینه از حساب هایموقتبوده که در پایان هر سال باید بسته شده تا سود و زیان دوره مشخص گردد .حال اگر دراثر اشتباه یا تغییر رویه ( روش ) حسابداری ( مثلا :تغییر روش از نقدی به تعهدی )درآمد یا هزینه ای مربوط به سال گذشته نباید بعنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوبشود ، بلکه در واقع تعدیل درآمد ها و هزینه های سال گذشته می باشد که منجر به تعدیلخالص دارایی های ابتدای دوره می شود . حال اگر در پایان سال گذشته صورت های مالیارائه شده باشد ، باید صورت های مالی مقایسه ای سال قبل تجدید ارائه شوند در غیراین صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد .

سوال 19 _ نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری تعهدی را تشریح کنید .

جواب :
۱- بستن حسابهای درآمد: هر یک از حساب های درآمد که دارای مانده بستانکار می باشند بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حسابهای درآمد بستانکار می گردد .
۲- بستن حساب های هزینه: هر یک از حساب های درآمد که دارای مانده بدهکار می باشند ، بستانکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حساب های هزینه بدهکار می گردد.
۳- بستن حساب خلاصه سود و زیان: مانده حساب های خلاصه سود و زیان نشان دهنده سود و زیان خالص دوره مالی است . اگر این مانده بستانکار باشد نشان دهنده سود خالص است و بالعکس . این حساب با حساب سرمایه بسته خواهد شد .
۴- بستن حساب برداشت: حساب سرمایه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت به همین مبلغ بستانکار می گردد.

سوال 20 _ نحوهء ثبت هزینه های تحقق یافته که در سنوات آتی پرداخت میشود را تشریح کنید .

جواب :
هزینه هایی که تحقق یافته اند و قرار است در سال آتی پرداخت شوند را به دو گروه کلی می توان تفکیک نمود .
1 ) هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی بوده که در این حالت به حساب بستانکاران خواهد رفت .
2 ) هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی نبوده ، که در این حالت باید به حساب ذخایر منظور شوند .
قابل ذکر است که در سال آتی و در زمان تسویه بدهی مذکور ، از حساب های فوق باید تصفیه شوند ...

سوال 21 _ استفاده از حساب تعدیلات سنواتی به چه منظور صورت میگیرد ؟

جواب :‌
وفق بند 37 استاندارد شماره 6 حسابداری :
تعدیلات‌ سنواتی‌ یعنی‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ که‌ در تعدیل‌ مانده‌ سود ( زیان ‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ منظور می‌گردد ، به‌ اقلامی‌ محدود می‌شود که‌ از ” تغییر در رویه‌ حسابداری‌“ و ” اصلاح‌ اشتباه‌“ ناشی‌ گردد .

سوال 22 _ تامین اعتبار را تعریف کنید .

جواب :
عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .

سوال 23 _ مبنای تفکیک یک قلم بدهی در صورت های مالی به کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است ؟

جواب :
برابر بند 13 استاندارد شماره 14 حسابداری موضوع طبقه بندی بدهیها بدینگونه شرح داده شده است :
بند 13 _ یک‌ بدهی‌ زمانی‌ باید به عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه ‌بندی‌ شود که‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه ‌، هر کدام‌ طولانی‌ تر است ‌، تسویه‌ شود . سایر بدهیها باید به عنوان‌ بدهیهای‌ غیرجاری‌ طبقه‌بندی‌ شود .

سوال 24 _ دلیل استفاده از مراکز هزینه در صدور اسناد حسابداری چیست ؟

جواب :
عملیات ساخت محصول در یک موسسه تولیدی ممکن است توسط قسمتهای مختلفی صورت گیرد در این حالت هر قسمت،مسئولیت بخشی از فرآیند تولید را بعهده داشته و محصول با عبور از این قسمتها بتدریج تکمیل شده و نهایتا بصورت محصول آماده برای فروش در می آید. بمنظور کنترل هزینه های تولید ومحاسبه بهای تمام شده محصولات به شکلی که بتوان مشخص کرد که هر یک از قسمتهای تولید چه مبلغی از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده را به خود اختصاص داده اند ، می بایست این قسمتها به دقت شناسایی شوند. در حسابداری صنعتی هر یک از این قسمتها را مرکز هزینه می نامند. تعیین مراکز هزینه باید بنحوی صورت گیرد که تخصیص هزینه ها به آنها امکان پذیر بوده و حوزه مسئولیت سرپرستان این مراکز مشخص باشد . در حسابداری بهای تمام شده اصطلاح مرکز هزینه به هر یک از واحدها و قسمتها اعم از تولیدی ، پشتیبانی ، اداری و فروش اطلاق می شود . مراکز پشتیبانی ، خدماتی - سرویس دهنده مانند مراکز تهیه آب و برق و گاز، تعمیرگاهها و انبارها. این مراکز با خدمت خود عملیات تولید را تسهیل می کنند و بدون وجود آنها اصولا عمل تولید امکان نخواهد داشت .

سوال 25 _ شرایط انجام هزینه طبق قانون محاسبات عمومی را با ذکر ماده قانونی آن تعریف کنید .

جواب :
طبق ماده 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور مکانیزم انجام هزینه بشرح ذیل تعریف گشته :
ماده 52 – پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد .
ماده 53 – اختیار و مسوولیت تشخبص و انجام تعهد و تسجیل وحواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد .


سوال 26 _ پرداخت بابت مالیات در ارزش افزوده در حسابها چگونه اعمال میشود ؟

جواب :
در این سیستم باید 4 سرفصل مجزاء تعریف کنیم :
1 _ حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید
2 _ حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش
3 _ حساب عوارض خرید
4 _ حساب عوارض فروش
کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طبق صورتحسابهای خرید باید در حسابهای 1 و 3 بدهکار شود .
کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی طبق صورتحسابهای فروش باید در حسابهای 2 و 4 بستانکار شود .
اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این 4 حساب متضمن اضافه پرداختی باشد باید تقاضای استرداد وجوه را از دارائی نمود .
اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این 4 حساب متضمن کسر پرداختی باشد باید وجوه مربوط به ان را به دارائی پرداخت نمائیم .

کلیه وجوهات مربوط به مالیات vat در خصوص مرجوعی های فروش به حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش و در خصوص مرجوعی های خرید به حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید منظور می شوند .
البته در خصوص عوارض مربوطه هم به همین شکل اخیر عمل می شود .

1 ) خرید مواد به مبلغ 1.000.000 ریال :
خرید 1.000.000
مالیات بر ارزش افزوده خرید 15.000
عوارض خرید 15.000
بستانکاران 1.030.000


2 ) فروش محصول تولیدی به مبلغ 1.500.000 ریال :
بدهکاران 1.545.000
مالیات بر ارزش افزوده فروش 22.500
عوارض فروش 22.500
فروش 1.500.000


فرض بفرمائید دوره مالیاتی سه ماهه اول شرکت فرضی به این دو عملیات خلاصه می شود :
تهاتر مالیات بر ارزش افزوده فروش و مالیات بر ارزش افزوده خرید = 15.000 - 22.500 = 7.500 ریال
تهاتر عوارض فروش و عوارض خرید-------------------------------------- = 15.000 - 22.500 = 7.500 ریال

جمع بدهی قابل پرداخت دوره ----------------------------------------------------------------------- 15.000 ریال
* اگر در دوره مذکور خرید داشته باشید ولی فروش خیر ، کل مبالغ پرداختی بابت مالیات و عوارض خرید به عنوان مطالبات از سازمان امور مالیاتی قابل استرداد می باشد .
* اگر در دوره مذکور خرید نداشته باشید و فقط فروش صورت گرفته باشد کل مبالغ دریافتی بابت مالیات و عوارض فروش به عنوان بدهی به سازمان امور مالیاتی لازم به پرداخت می باشد .


سوال 27 _ تخفیفات دریافتی بابت خرید کالا در چه سرفصلی باید ثبت شود ؟ چرا ؟

جواب :
بطور کل موارد تخفیفات بشرح ذیل عنوان گردیده است :
۱) تخفیف توافقی : هر گاه قیمت کالای مورد معامله بر اساس چانه زدن تعیین شود و خریدار کالا را به قیمتی کمتر از قیمت متعارف خریداری کند و از فروشنده مبلغی را تخفیف گیرد تخفیف توافقی گویند . مبلغ تخفیف ثبت نمیگردد .

۲) تخفیف تجاری : کاهش در قیمت فروش کالا نسبت به قیمت متعارف یا رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می شود . مبلغ تخفیف ثبت نمیگردد .

3 ) تخفیف نقدی : به صورت درصدی از مبلغ صورتحساب فروش در نظر گرفته می شود و در شرط فروش نسیه نوشته می شود . در این مورد به حساب تخفیفات نقدی خرید ثبت خواهد شد .

۴) برگشت کالا و تخفیفات : گاهی اوقات در معاملات تجاری تمام یا بخشی از اجناس مورد معامله از سوی خریدار به فروشنده برگشت داده می شود . عدم تطابق کالای دریافتی با سفارش خرید نمونه ای از برگشت کالاست . بحساب برگشت از خرید و تخفیفات ثبت میگردد .

سوال 28 _ فرق بین علی الحساب و پیش پرداخت چیست ؟

جواب :
برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :
ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .
ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد .

در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد .

سوال 29 _ دفاتر قانونی را ذکر و آیین نامه ای را که به استناد آن دفاتر قانونی باید تحریر شوند نام ببرید .

جواب :
وفق ماده 6 ق.ت دفاتر قانونی بشرح ذیل میباشند :
1 _ دفتر روزنامه
2 _ دفتر کل
3 _ دفتر دارایی
4 _ دفتر کپیه
آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهائی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم

سوال 30 _ کمک بلاعوض دولت را تعریف نموده و نحوه‌ انعکاس‌ آن‌ در ترازنامه و صورت سود و زیان طبق استاندارهای حسابداری به چه صورت میباشد ؟‌

جواب :
برابر بند 3 استاندارد حسابداری شماره 10 :
کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ است‌ از کمکهای‌ دولت‌ به‌ شکل‌ انتقال‌ دارایی‌ به‌ واحد تجاری‌ یا جلوگیری‌ از خروج‌ آن‌ از واحد تجاری‌ در قبال‌ رعایت‌ برخی‌ شرایط‌ ، درگذشته‌ یا آینده ‌، مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ . آن‌ گروه‌ از کمکهای‌ دولت‌ که‌ تعیین‌ ارزش‌ آنها به نحو معقولی‌ امکان‌پذیر نیست‌ و همچنین‌ معاملات‌ واحد تجاری‌ با دولت‌ که‌ نتوان‌ آنهـا را از فعالیتهای‌ عادی‌ واحد تمیز داد، جزء کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ محسوب‌ نمی‌شود .


برابر بندهای 20 و 21 و 22 استاندارد شماره 10 حسابداری ( حسابداری کمک های بلاعوض دولت ) :

نحوه‌ انعکاس‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ در ترازنامه‌ :
بند 20 _ بجز مواردی‌ که‌ نحوه‌ انعکاس‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قوانین‌ آمره‌ پیش ‌بینی‌ شده‌ است‌ ، در سایر موارد که‌ اعمال‌ الزامات‌ این‌ استاندارد مستلزم‌ شناخت‌ کمک‌ بلاعوض‌ به عنوان‌ بدهی‌ است‌ ، مانده‌ این‌ بدهی‌ باید تحت‌ عنوان‌ ” مانده‌ تعهدات‌ مرتبط‌ با کمک‌ بلا عوض‌“ در صورتهای‌ مالی‌ انعکاس‌ یابد .

بند 21 _ کمکهای‌ بلاعوض‌ دریافتی‌ جهت‌ تحصیل‌ داراییهای‌ غیرجاری‌ که‌ عموماً به‌ صورت‌ بنیادی‌ بر عملیات‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و فعالیت‌ واحد تجاری‌ مؤثر می‌باشد در اغلب‌ موارد طبق‌ رویه‌ حسابداری‌ مندرج‌ در قوانین‌ و مقررات‌ آمره‌ مستقیماً در بخش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ تحت‌ عناوینی‌ از قبیل‌ ” افزایش‌ سرمایه‌ دولت‌“ یا ” سرمایه‌ اهدایی‌“ منعکس‌ می‌شود .

نحوه‌ انعکاس‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زیان :‌

بند 22 _ آن‌ گروه‌ از کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ که‌ به موجب‌ مقررات‌ این‌ استاندارد مستلزم‌ شناسایی‌ به عنوان‌ درآمد دوره‌ است ‌، باتوجه‌ به‌ هدف‌ کمک‌ و ارتباط‌ یا عدم‌ ارتباط‌ آن‌ با فعالیت‌ اصلی‌ واحد تجاری‌ حسب‌ مورد ، به عنوان‌ درآمد عملیاتی‌ یا غیر عملیاتی‌ و درصورت‌ اهمیت‌ به ‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ ارائه‌ می‌شود . به‌ علت‌ تنوع‌ ماهیت‌ کمکهای‌ مزبور، این‌ استاندارد نحوه‌ طبقه‌ بندی‌ تفصیلی‌ کمکهای‌ دریافتی‌ را مشخص‌ نمی‌کند ، زیرا این‌ امر مستلزم‌ بررسی‌ و قضاوت‌ در مورد شرایط‌ و نوع‌ کمک‌ دریافتی‌ است‌ . با این حال‌ در مواردی‌ که‌ کمک‌ بلاعوض‌ دریافتی‌ در قالب‌ یارانه‌ جهت‌ جبران‌ بخشی از بهای‌ تمام‌ شده‌ محصول‌ و یا جبران‌ عدم‌النفع‌ ناشی‌ از فروش‌ محصول‌ به قیمتهای‌ معین‌ پرداخت‌ گردد ، این‌ کمکها به‌ ترتیب‌ به‌ صورت‌ کسر از بهای‌ تمام‌ شده‌ کالای‌ تولید شده‌ و افزایش‌ مبلغ‌ فروش‌ در صورت‌ سود و زیان‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ منعکس‌ می‌شود .

پاسخ سوالات 1تا4:

گاوی که به منظور خرید و فروش نگهداری شود حکم دارایی جاری را دارد وبا عنوان دارایی غیر مولد در استاندارد مربوط ذکر شده، اما گاوی که برای زاد و ولد و شیردهی نگهداری میشود حکم دارایی ثابت را دارد که باعنوان دارایی مولد در استاندارد26 (استاندارد فعالیتهای کشاورزی)آمده و طبق تعریف دارایی ثابت مستهلک میشود.

داراییهای سرمایه ای : شامل اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات و سایر داراییهای نا مشهودی می گردد که هر سه ویژگی یا معیار زیر را تواماً دارا باشند :
الف) هدف از نگهداری آنها ، استفادة ابزاری برای تولید و عرضة کالا و خدمات ، اجاره دادن به دیگران ، انجام وظایف اداری و یا استفاده ابزاری برای توسعه و تکمیل ، ایجاد ، نگهداری و تعمیر سایر داراییهای سرمایه ای باشد .
ب) خرید ، تولید یا احداث کردن آنها با فرض تداوم فعالیت و استفاده مداوم از قبیل داراییها صورت گرفته باشد.
ج) واحد تجاری قصد فروش آنها را در حال عادی عملیات نداشته باشد.

دامهای شیری جهت تولید شیر نگهداری می شوند این دامها به قصد استفاده مداوم در عملیات تولید شیر، خریداری شده یا پرورش یافته اند.
همچنین واحد بهره برداری کشاورزی ، از دامهای گله شیری به قصد فروش آنها در چرخه عملیات جاری نگهداری نمی کند .

بنابراین لازم است که گله ی شیری هم به عنوان یکی از داراییهای سرمایه ای شناخته شود


متن استانداردبند8:

8 . داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد اقلامی‌ هستند که‌ به‌ عنوان‌ تولید کشاورزی‌ برداشت‌ می‌شوند یا به‌ عنوان‌ داراییهای‌ زیستی‌ به‌فروش‌ می‌رسند. دامهای‌ گوشتی‌، دامهای‌ آماده‌ فروش‌، ماهی‌ پرورشی‌، غلات‌ در جریان‌ رشد از قبیل‌ ذرت‌ و گندم‌، و درختان‌ پرورشی‌ جهت‌ تهیه‌ الوار نمونه‌هایی‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد می‌باشد. داراییهای‌ زیستی‌ مولد ازجمله‌ شامل‌ اقلامی‌ مانند دامهای‌ شیری‌، تاکستانها، درختان‌ میوه‌ و مرغهای‌ تخم‌گذار است‌.


پاسخ سوال 6و5:

هزینه های استهلاک و نگهداری داراییهای مولد به عنوان (( هزینه های تولید )) ثبت میشود.و هزینه نگهداری داراییهای غیر مولد مانند داراییهای جاری به عنوان ((هزینه های جاری)) ثبت میشود.

- ((هزینه های تولید )) مخارجی است که تغییرات آن با تغییرات تولید ارتباطی منطقی داشته باشد .

هزینه های تحمیل و پرورش دامهای جایگزین وهزینه استهلاک گله شیری مولد، اجزای اصلی بهای تمام شده در مزارع گاو شیری میباشد.

هر گاو شیری اعم از متولد شده در مزرعه و یا خریداری شده ، به بهای تمام شده یک گاو شیری مولد ارزشیابی می شود . این بهای تمام شده که یک رقم برآوردی است، معادل هزینه های استاندارد پرورش یک رأس گاو شیری از بدو تولد تا سن شروع تولید خواهد بود. بهای تمام شده کلیه گاوهای شیری مولد که دوره دو ساله پرورش خود را پشت سر گذرانیده اند پس از کسر ارزش کشتار به روش خط مستقیم در طول عمر مفید برآوردی باقیمانده (کل عمر مفید منهای دو سال پرورش ) مستهلک می گردد.
داراییهای غیر مولد تولید شده به ارزش خالص بازیافتنی قیمت گذاری میشود.

محاسبه کردن استهلاک فقط در مورد دامهای تولید رسیده (مولد) کاربرد پیدا می کند.

روشهای حسابداری توصیه شده :
برای حسابداری دو رویکرد حسابداری ادواری و دائمی پیشنهاد شده:

در روش عادی سنتی حسابداری داراییهای سرمایه ای ، حسابداران ، این داراییها را به بهای تمام شده
تحصیل ثبت می نمایند و پس از کسر هزینه های واگذاری و استهلاک انباشته آنها ، سود و زیان حاصله را شناسایی می کنند.
این رویه سنتی را در اینجا روش حسابداری دایمی برای شناسایی داراییهای سرمایه ای می نامند .

در روش حسابداری ادواری برای گله های شیری ، نحوه ثبت عملیات به قرار زیر است:
1. معادل هزینه های استاندارد پرورش دامهای جایگزین (در حال رشد) طی دوره ، از هزینه های دوره کسر و به حساب تعدیلات گله شیری بدهکار می شود.
2. بهای تمام شده واقعی دامهای خریداری شده در طول دوره به حساب تعدیلات گله شیری بدهکار می شود.
3. بهای فروش دامهای فروخته شده در طول دوره به حساب تعدیلات گله شیری بستانکار می شود.
4. تلفات دامها در روش حسابداری ادواری نادیده گرفته می شود و در طی دوره ثبتی از بابت آن صورت نمی گیرد .
5. هزینه استهلاک گله مولد شیر بر اساس مبالغ استاندارد به حساب تعدیلات گله شیری بستانکار می شود.
6. در پایان دوره مالی با شمارش دامهای موجود ، بهای تمام شده و استهلاک انباشته آنها بر اساس مبالغ استاندارد تعیین می گردد.
لازم است حسابهای بهای تمام شده و استهلاک انباشته گله شیری نیز برای رسیدن به مانده پایان دوره مالی اصلاح شوند.
در نتیجه اختلاف بین ارزش دفتری گله شیری در ابتدا و انتهای دوره مالی به حساب تعدیلات گله شیری منظور گردد.توضیحات استاندارد مربوطه:

13 . دارایی‌ زیستی‌ مولد باید برمبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ پس از کسر استهلاک‌ انباشته‌ و کاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ یا مبلغ‌ تجدید ارزیابی‌ ، به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌ ، منطبق‌ با الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ ” حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود“ شناسایی‌ و گزارش‌ شود.

14 . به‌ استثنای‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد خریداری‌ شده‌ که‌ تنها در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ شناسایی‌ می‌شود ، داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد باید در شناخت‌ اولیه‌ و در تاریخ‌ ترازنامه‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود بجز در مورد توضیح‌ داده‌ شده‌ در بند 26 که‌ نمی‌توان‌ ارزش‌ منصفانه‌ را به‌ گونه‌ای‌ اتکا پذیر اندازه‌گیری‌ کرد.
.......


15 . تولید کشاورزی‌ باید در زمان‌ برداشت‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود. ارزش‌ تعیین‌ شده‌ مزبور هنگام‌ به‌کارگیری‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ ” حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا “ یا استاندارد حسابداری‌ دیگری‌ ، بهای‌ تمام‌ شده‌ آن‌ محصول‌ محسوب‌ می‌شود.

26 . این‌ پیش‌ فرض‌ وجود دارد که‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد را می‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکا پذیر اندازه‌گیری‌ کرد. به‌ هر حال‌ پیش‌ فرض‌ یاد شده‌ تنها در شناخت‌ اولیه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولدی‌ که‌ قیمت‌ یا ارزش‌ بازار آن‌ در دسترس‌ نیست‌ و سایر براوردهای‌ ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ به‌ وضوح‌ غیرقابل‌ اتکا است‌، می‌تواند مصداق نداشته‌ باشد. در این‌ موارد ، دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد باید به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ پس از کسر هرگونه‌ کاهش‌ ارزش‌ ، اندازه‌گیری‌ شود. در هر زمان‌ که‌ بتوان‌ ارزش‌ منصفانه‌ چنین‌ دارایی‌ را به‌ گونه‌ای‌ اتکا پذیر اندازه‌گیری‌ کرد، واحد تجاری‌ باید آن‌ را به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ کند.


پاسخ سوال7:

اگر یکی از سهامداران بخواهد این گاو را مالک شود،برای اندازه گیری از ارزش دفتری (بهای‌ تمام‌ شده‌ پس از کسر استهلاک‌ انباشته‌ و کاهش‌ ارزش‌ انباشته) استفاده میشود.
درباره پاسخ این سوال کاملا مطمئن نیستم ولی فکرکنم سهم سود سهامدار محاسبه میشه وبه حساب جاری شرکا منظور میشه و این دادو ستد نیز به حساب جاری شرکا منظور میشه و طبق اساسنامه با این حساب برخورد میشه

 

سؤال :

همه می دانیم که در این کشور و دیگر کشور ها شرکتهاییتحت عنوان شرکتهای دامداری و دام پروری فعالیت دارند
شرکتهایی از این دست کارشان هم خرید و فروش دام است و هم پرورش دام یعنی گاو ماده ای که در این دامداری باردار شده و بعد از مدتی گوساله ای به دنیا می آورد .

با توجه به اصول پذیرفته شده و استاندارد های حسابداری و همچنین عرف حسابداری ( طبق تعریف کالا ) این گاو جزء کالا می باشد یعنی جنسی که در هر لحظه می تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد و در رابطه مستقیم با کسب درآمد و سود و انتفاع شرکت است

مثل چند تخته فرش که در مغازه فرش فروشی اسم و هویتش ) کالاست ) .
.
اما از آنجا که یک گاو عمر مفیدش بیش از یک سال است و همچنینممکن است که این گاو چندین سال در دامداری بماند و فروخته هم نشود این مورد جزء طبقه بندی ( دارائیهای ثابت ) قرار میگیرد یعنی چون گاو دارای عمری بالای یکسال است باید قانونا برای آن استهلاک انباشته در نظر گرفت .

با توجه به اینکه شرکت دامداری می تواند هر لحظه این گاو را بفروشد پس این گاو می تواند در طبقه بندی - دارائی های جاری هم
قرار بگیرد .

لذا پاسخ فرمایید که آیا :

1 - این گاو کالاست؟؟ چرا ؟؟

2 - دارائی ثابت است ؟؟؟ چرا ؟؟

3 - دارائی جاری است ؟؟ چرا ؟؟

4 - یا چیز دیگری ؟؟ چرا ؟؟
5 -

زمان به دنیا آمدن این گوساله چه ثبتی و به چه میزان زده شده و در کدام حساب نشان داده شده است ؟؟

6 -
الان که 5 سال از به دنیا آمدن آن می گذرد و گوساله تبدیل به یک گاو شیری شده است در کدام حساب و به چه مقدار ثبت شده و نشان داده می شود ؟؟

7 -

اگر یکی از سهامداران بخواهد این گاو را مالک شود چطور و به چه مبلغ این گاو را به ایشان خواهیم داد / با فرض اینکه سود و زیان بین شرکا تقسیم نشده و به صورت سود و زیان انباشته در حسابها ثبت شده است ؟؟

لطفاتوضیحات کامل و مستند و با توجه به اصول مورد قبول حسابداری با ذکر دلایل باشد .
 
 
 

سوال :

قیمت تمام شده محصولی در یک کارخانه تولیدی و صنعتی از قرار هر واحدی 300 ریال می باشد / این محصول در بازار از قراری هر واحد 460 ریال به فروش می رسد / مقدار تولید این محصول در یک دوره مالی 000/100 واحد است و هزینه عملیات کلا به مبلغ 000/250 ریال می باشد / بر اثر مطالعه و بررسی قسمت حسابداری صنعتی و قیمت تمام شده / مدیران قسمت تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که اگر قیمت فروش هر واحد مبلغ 40 ریال کاهش پیدا کند میزان تولید 20% اضافه می شود و از طرفی قیمت تمام شده هر واحد 20 ریال کاهش پیدا می کند و هزینه عملیات به مبلغ 000/50 ریال افزایش می یابد و این مقدار افزایش و کاهش هیچگونه اثری بر روی هزینه های ثابت نداشته و هزینه های متغیر تابع میزان تولید است .

توضیح : هزینه های ثابت 3/1 یک سوم و هزینه های متغیر 3/2 دو سوم قیمت تمام شده می باشد .

مطلوبست :

با در نظر گرفتن مطالب فوق سود و زیان ویژه عملیات و میزان تولید را محاسبه نمایید .
( با ریز محاسبات )

پاسخ :

قبل از تغییرات
300*100000=30000000میزان تولید
30000000+250000=30250000 بهای تمام شده
460*100000=46000000 بهای فروش
46000000-30250000=15750000 سود
بعد از تغییرات
460- 40=420
100000+20%=120000
300-20=280
250000+50000=300000 هزینه عملیات
280*120000=33600000
33600000+300000=33900000 بهای تمام شده
420*1200000=50400000 بهای فروش
50400000-33900000=16500000 سود حاصل از فروش
16500000-15750000=750000 افزایش در میزان سود
 

س.ال :

در سال 1390 قرار داریم و در روز 1 / 5 / 1390 - حسابهای سال 1389 بسته شده و مانده حسابها به سال 1390 منتقل شده اند - اظهار نامه مالیاتی و دفاتر قانونی حسابداری را هم به دارائی تحویل داده ایم - عملیات حسابداری سال 1390 شروع شده و تا تاریخ 1 / 5 / 1390 حسابها به روز است - اما در این تاریخ اشتباهات زیر که متعلق به سال مالی 1389 بوده است کشف شده :

1 - خرید کالا به مبلغ 000 / 000 / 15 ریال که در سال پیش اشتباها به حساب بدهکاران آقای محمدی منظور شده است .

2 - پرداخت حق بیمه یکساله فروشگاه که اصلا در حسابها منعکس نشده است .

3 - دریافت وجه از آقای اسدی ( یکی از بدهکاران شرکت ) که در حسابها ثبت نشده است .

4 - کشف یک عدد فاکتور فروش به مبلغ 000 /000 / 40 ریال که نقدی بوده است / اما در حساب آقای احمدی منعکس شده .

5 - کشف یک مورد تخفیف فروش به مبلغ 000 / 100 ریال از بابت فروش کالا به آقای رسولی که در حسابها منعکس نشده است .

مطلوبست :

ثبت اصلاحات لازم در دفاتر و صدور اسناد حسابداری اصلاحی در سال 1390 و توضیح و علت و چگونگی هر یک از ثبت های اصلاحی